KMM Logistics Sp. z o. o.   |   Al.M.J.Piłsudskiego 76   |   10-450 Olsztyn

Transport ADR

ADR jest umową europejską, która obejmuje drogowy transport międzynarodowy pl/transport/ materiałów uznanych za niebezpieczne. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Jej opracowanie, jak i wydanie, należało do obowiązków Europejskiego Komitetu Transportu Wewnętrznego.

Dodatkowo w Polsce obowiązuje nowa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, która wdraża dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Celem tych przepisów jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka, jakie niesie ze sobą transport ADR, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Działania takie nie powinny skutkować zakazami przewozu, ale sam przewóz podlega szeregowi wymogów i ograniczeń prawnych.

KMM Logistics Service oferuje transport ADR, który obejmuje materiały niebezpieczne z większości grup. Organizujemy również przewóz ładunków w temperaturze kontrolowanej, w chłodniach, w zakresie temp od +25 do -25.

 • Nasze pojazdy wyposażone są w osprzęt ADR. Wszyscy kierowcy są w pełni przeszkoleni i posiadają uprawnienia do wykonywania transportu materiałów niebezpiecznych.

Mamy uprawnienia do wykonywania transportu wszystkich klas materiałów niebezpiecznych oprócz materiałów klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały radioaktywne).

Bezpieczny transport międzynarodowy i krajowy ADR – przepisy i uprawnienia

Wszystkie przepisy, które regulują transport ADR są aktualizowane co dwa lata.

Przepisy te dotyczą m.in.:

 • zasad klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
 • warunków i sposobu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,
 • oznakowania sztuk przesyłki,
 • dodatkowych wymagań dotyczących pojazdu przewożącego określone materiały niebezpieczne,
 • wyposażenia oraz załogi pojazdu,
 • dokumentów wymaganych podczas przewozu, ich wzorów oraz trybu wydawania.

 

Przepisy regulujące drogowy przewóz towarów niebezpiecznych zobowiązują podmiot organizujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad tymi czynnościami. Przedsiębiorca powinien w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, dyplomowanego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Firma KMM Logistics Service zatrudnia taką osobę.

Nasi doświadczeni kierowcy posiadają wymagane zezwolenia dopuszczające transport materiałów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

Wszystkie pojazdy specjalistyczne pl/flota/ są również odpowiednio oznakowane jak i wyposażone w zestaw ADR, wymagany do przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Mamy uprawnienia do przewożenia towarów ADR takich jak:

 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne